Land’s voorspoed

Een land die al langere tijd bestaat heeft een manier waarop problemen worden opgelost.
Soms op een manier die met nieuwe ogen een vreemde manier is om het op te lossen.

Een land die technologisch geavanceerd is kan zich onkwetsbaar voelen.
Ook als we kijken naar het verleden. Rome en het keizerrijk was in hun eigen ogen
onverwoestbaar.

Zo ook andere rijken die een voorspoedige tijd hadden.
Maar elk keizer of koninkrijk wordt aangevallen en verwoest.

Maar hoe hoger het technologisch peil is, des te kleiner is de kans
dat een land wordt aangevallen en verwoest.

Immers wapens worden sterker, en landen worden wetenschappelijk meer gesteund.
Als de wetenschap alle onvoorspelbare nare kantjes wegnemen wordt er
een bestuur dat redelijker is, een transparante besluitvoering.
In plaats van de impulsen van een dictator.

De grootste factor bij een val van een beschaving is niet
zoals mensen denken een natuurramp of oorlog.
De grootste factor is de massa-overtuiging.

Als een volk in eens een idee aanhangt dat een regering anders gevormd moet worden,
en alle culturele blijken vernietigt.

Zoals in rusland bij de invoering van het communisme,
Zoals in andere regio’s de relgieuze minderheden zich kwalijk opstellen.

Door kleine of grotere delen van een bevolking die zich verzetten tegen de macht,
Of kunstschatten vernietigen in naam van een bepaald voorbeeld.

De mens is zelf de grootste factor waardoor een beschaving wint of verliest,
een beschaving blijft bestaan, ten onder gaat.

Een groot rijk lijkt onverwoestbaar, maar als de keizer als een dictator handelt.
Is zelfs een groot rijk in staat of te verdwijnen.

Bij een groot rijk, een grote samenleving, waar geen vijanden meer zijn.
Is diegene die de schepter zwaait in het land. de leider, de president, de koning,
het grootste risico. Immers die kan zonder veel problemen een nieuwe weg inslaan,
niet altijd gunstig voor het volk of het land.

Koninklijk belang

Een land met een koningshuis heeft voor de bevolking een zekere waarde.
Mensen hebben achting voor de regerende koning of koningin.
Een land met een koningshuis kent een voorbeeld rol van de gezagsdrager.

Als een land een koningshuis heeft kost het geld.
Een koning of koningin krijgt een loon of regeringsvergoeding die vergeleken met de normale burger heel hoog is.
Maar zoals bij bedrijven die een directeur hebben die ook een hoog loon ontvangen,
is de koning niet gebonden aan winstprofitatie of kenmerken van productie.

Als in een bedrijf een directeur zorgt dat er winst wordt gemaakt, krijgt hij een bonus of een hoger loon.
Bij een land is het moeiilijk te zeggen of er winst is, of wat de bijdrage is van een koning.

Een manier om de bijdrage van een koningshuis te meten is om te kijken of in het land
een staatschuld bestaat, met de hoogte ervan en de geplande aflossing in jaren.

Zoals bij een bedrijf dat de directie minder uitbetaalt als er geen winst is,
Zo zou in een land ook een regeling kunnen bestaan die een koningshuis
minder regeringsvergoeding of loon geeft als er een verlies is op de begroting van een land.

Als een land geen staatsschuld heeft, en een begrotingswinst. (minder uitgaven, meer inkomsten)
Dan wordt een percentage ervan aan het koningshuis toebedeelt.

Waarom zou de directeur van een land, minder eerlijk behandelt worden dan een bedrijf waar de vergoeding van winst of verlies afhangt.
En als een land winst draait, kan het koningshuis ook een groter bedrag ontvangen.

Buitenlands balans

Een regel zonder bewijs.

Als een land een bepaalde import en export balans hebben.
Stel dat export drie is en de import twee.
Dan is er een buitenlands belang van een groot.

Als een land een export heeft van drie miljoen euro en een import van twee miljoen.
Dan is er een miljoen overschot.

Een regel in een land kan zijn dat export min import als geld dat uit het buitenland komt
ook weer geinvesteerd wordt in het buitenland.
Bijvoorbeeld schulden aan het buitenland,
of de staatschuld die zijn oorsprong heeft in het buitenland.

Als de winst uit buitenlandse handel ten goede komt aan de handelspositie met het buitenland,
Dan zal de internationale positie steeds sterker worden.

Als er geen schulden aan het buitenland zijn, dan kan een duurzame manier gezocht worden.
Bijvoorbeeld elektriciteit met groene oorsprong.
Of noodzakelijke goederen of diensten.

Als het handelsoverschot ten goede komt aan de internationale positie dan wordt een land
steeds stabielen. De internationale belangen zullen meer en beter veiliggesteld worden.

Onderwijs en vergoeding

In een land die een wet moet bepalen over onderwijs.
Hoe onderwijs wordt aangeboden, tegen welke prijs,
en met welke subsidie de overheid dit begunstigd.

Een land wil natuurlijk dat de bevolking is opgeleidt
met maximale hoogtes.
Een mens die gestudeerd heeft aan de universiteit,
levert meer waarde aan het nationaal produkt,
als iemand die alleen een basisopleiding heeft.

Om een land dit te laten regelen is er een volksvertegenwoordiging
die het belang ziet van goed onderwijs en een goede regeling wil.

Om een land zowel goed onderwijs aan de bevolking te bieden als een methode om dit te bekostigen.

Een subsidie op onderwijs van vier vijfde van de studentprijs, met een voorwaarde.
Dat tien jaar lang een belastingvoorwaarde van 10 procent van het netto jaarloon.

Hierdoor kunnen mensen, jongeren zelf kiezen of ze gesubsidieerd onderwijs volgen,
bijvoorbeeld als ze armoedig zijn en toch willen leren.
Of als ze op een andere manier hun leven plannen.

Als ze kiezen voor deze regeling,
krijgen ze hun hele opleiding 80 procent vergoed en hoeven ze zelf maar twintig procent te betalen.
Als ze klaar zijn met studeren, leren of een opleiding zullen ze verplicht elk jaar 10 procent extra aan belasting betalen.
Dit maakt mogelijk dat de subsidie geen begrotingstekort veroorzaakt.
En dat mensen een redelijke regeling krijgen, waardoor ze niet achtergesteld worden.

De regeling van 10 procent is niet kwijt te schelden, niet te frauderen.
Als 10 procent van het loon wordt ingehouden zal automatisch als iemand geen
inkomsten heeft ook geen kosten ingehouden worden.

Iemand betaalt dus alleen als er voordeel is uit educatie.

De tien procent belastingvoorwaarde komt alleen ten goede aan de onderwijsregeling.
Waardoor dit instrument te volgen is in effectiviteit.

Als iemand langer een opleiding volgt is de prijs van een vijfde een manier om
misbruik te voorkomen.

Als mensen met deze regeling onderwijs volgen en langer studeren of meerdere opleidingen volgen
wordt dit gecompenseerd als een arbeidsplaats benutten met hoger loon, immers 10 procent wordt ingehouden.

Koninklijk reglement

Er was lang geleden en ver weg een koninkrijk die planeten onder zijn beheer had.
Planeten waar technologie gebaseerd was op wat voor het geheel de beste weg was om te gaan.

Een technologische ontdekking was de portaal-technologie. een techniek die handelsrelaties bevordert,
defensie van het koninkrijk makkelijk maakte.
Portalen ter grootte van mensen, maar ook van velden zo groot als een klein dorp.
Een portaal met die grootte was geschikt om grote legereenheden tegelijk te vervoeren.

Een portaal die een object op een andere plaats doet verschijnen met meetbaar dezelfde
fysieke samenstelling.

Het koninkrijk, de heersers van koninklijk gezag hadden onder andere een regel.
Ze mochten zelf nooit reizen via het portaalnetwerk.
De reden waarvoor die regel voor hen gold was niet bekend.

De koninklijke familie moest per ruimteschip reizen. Waarbij de schepen voor maximale beveiliging
van een glassubstantie gemaakt moesten zijn. Zodat bijvoorbeeld wij mensen er door heen kijken
en niet zien dat er wezens inzitten. als een mens in zo’n schip zou reizen,
zou hij drie dagen moeten reizen om bij de plaats van dat koninkrijk te komen.

Een portaal zou van aarde naar de centrumplaneet hooguit een half uur duren, maar
met een schip van die orde enkele dagen.

Een Koninklijk reglement, een regel omdat zo vermoed ik, als je fysiek reist zonder het geheel aan
ook onzichtbare onderdelen van het wezen, je misschien wel daar aankomt,
maar niet je ziel ernaartoe reist.

En wat is een mens zonder ziel,
Wat is een mens zonder waarneming.
Een robot die van natuurlijke materialen gemaakt is.

Een voorbeeld van de portaaltechnologie die
filosofen uit deze tijd ook wel eens benoemd hebben.

de ouden

Lang lang geleden,

Leefden er op aarde mensen, die een volk vormden.

Ze hadden met ons vergeleken een grote wetenschap en een gunstige samenleving.
Een volk dat met hun niveau van welvaart het voor iedereen mogelijk maakte om gezond te zijn.
Om zonder lichamelijke gebreken te zijn. Om met hun geest de aarde te vormen naar wat voor hun goed was.

De wetenschap had tal van instrumenten om van de aarde voeding te verkrijgen, en om cultuur en religie
voor hun op aangename wijze te voldoen.

De ouden leefden, soms zeggen ze dat atlantis erdoor is ontstaan, als een nazaat die teruggreep op de gunsten van die tijd.
Sommigen zeggen dat de piramiden en de spinx ervan afstammen.

De ouden hadden superieure sociale en psychologische instrumenten.
Ze hadden dna-therapie die zelfs personen met down syndroom herstelden van hun aangeboren afwijking.

De ouden die op een gegeven moment besloten om in de ruimte een enclave te vormen.
Een enclave die van een afstand zou kunnen volgen wat er op aarde gebeurt.

De aarde die zij verlieten hebben zij veiligheid gegeven zodat de mens die erop leefde,
weer opnieuw kon beginnen met een evolutie van aap naar mens.
Van technologie tot welvaart en gezondheid.

De aarde waar wij op leven, is lang geleden door de ouden verlaten, zodat wij opnieuw tot wasdom kunnen komen.

De ouden. Die van verre afstand ons nog volgen, en op sleutelmomenten een richtingwijzer geven voor
de samenleving.

Relaties

Een koning is het symbool dat internationale relaties behartigt.
Als een koning vrede wenst, dan krijgt het vrede in allianties waar hij komt.
Als een koning vrede nastreeft komt er een internationaal collectief dat oorlog beantwoordt met vrede.
Dat oorlog beantwoordt met armoedebestrijding.

Als een koning vrede wenst, dan is het volk tevreden met wat toebedeelt wordt.
Als een koning vrede wenst, dan is het volk tevreden want arbeid is een gunst.

Als de spiegel gekeerd wordt en de streving van en naar het goede op het kwalijke wordt gericht,
Dan zorgt de koning dat er vijanden ontstaan.
Dan zorgt de koning dat een militaire macht nodig.
Dan wordt het volk gedwongen tot wat het niet wil. In arbeid en leven.

Als de koning het kwade wenst,
Dan wordt het volk in armoede gehuld.
Dan wordt het volk gedwongen compassie te verlaten.
Dan wordt het volk gedwongen tot vechten in arbeid, leven en bezittingen.

Een koning groeit in wat hij nastreeft.
Een koning groeit tot het goede als een bloem die van verre geurt.
Een koning groeit als een bloem tot het goede en wordt naar waarde geschat.

Een koning die het kwade nastreeft groeit als een vijand die overal oorlog, conflict bevordert.
Een koning die het kwade nastreeft is als een wapen dat groter wordt en dood en verderf nalaat.

Koningschap

Een koning, door erfenis bepaald,
Een koning, door uitverkiezing bepaald.

Een koning, heerst door instemming van het volk,
Een koning, begint met revolutionaire oorzaak,
Een koning, regeert door gunst van de goden,
Een koning, door erfenis duurt zolang het volk reden ziet tot volgzaamheid,

Een koning bepaalt wet en regel,
De wet door eigen autoriteit of door gedelegeerde keuze.

Een koning bepaalt de hierarchie,
Hierarchie door eigen macht of door verkiezing van volksbestuur.

Een koning,
Zegt men een voorbeeld te zijn.
Zegt men een idool te zijn.
Zegt men de macht af te kunnen dwingen.
Zegt men de wet te kunnen veranderen en opleggen.

Een koning,
Een kroon is mooi en van grote waarde.
Maar diegene onder de kroon, beschikt over grote waarde.

Een troon is duur en blikkert van schoonheid,
Maar diegene op de troon bepaalt de functie en belang ervan.

Een koning heerst door intelligentie en gevoel toe te laten.
Een koning heerst door intellect en onafhankelijkheid te benutten.
Een koning heerst door te luisteren naar het volk.
Een koning heerst door zijn plan te verwezenlijken, ten nutte of ten onnutte van het volk.

Als een koning zich verrijkt en volk in armoede stort.
Wat nut heeft een leider die zijn volk niet dient.

Als een koning zich verrijkt en zijn volk ten verderve leidt.
Wat nut heeft een gezagsdrager die zijn volk haat en verderft.

Als een koning eerlijk is en het recht herstelt,
Hoeveel genade verkrijgt hij dan van het volk.

Als een koning medeleven kent en armoede bestrijdt,
Hoeveel gunsten heeft hij bij zijn volk.

Als een koning zijn eigen macht kent,
Dan is hij machtig.

Als een koning zijn macht niet kent,
Dan is hij feilbaar.

Als een koning zijn recht dient,
Dan is het koninkrijk rechtvaardig.

Als een koning zijn leven geeft voor zijn volk,
Hoevelen van het volk zullen hem posthuum eerbetonen.

Als een koning het volk belasting oplegt.
Zijn vermogen inzet voor zijn land.
Het belastingwezen ten nutte komt van het volk.
Zullen landen van verre hun waardering uitspreken.

Als een koning het volk belasting opleft.
Zijn vermogen groeit.
Het belastingwezen ten nutte komt van zijn persoonlijk vermogen.
Zullen landen van verre hun afkeur uitspreken.

Een koning die vriendelijk is, maakt vele vrienden.
Een koning die haat, maakt vele vijanden.

Een koning die wijs is, verkrijgt vrede overal.
Een koning die dwaas is, stort zijn volk in vernieling.

Een koning verkrijgt wijsheid door studie van religies.
Een koning verkrijgt slimheid door studie van de wetenschappen.
Een koning verkrijgt compassie door studie van mensen.
Een koning verkrijgt zijn rijk door goedheid.
Goedheid als etische en morele waarde.
Goedheid als weergave van het hoogste dat in studie te vinden is.

Is er een koning die regeert op goede wijze,
Dan is het volk tevreden, zonder schade aan lijf of goed.
Dan is het volk tevreden, met baan en functie in de samenleving.
Dan is het volk tevreden, en leeft samen om ieder ander te steunen, te helpen of bevriend te zijn.
Dan is het volk tevreden, en oorlog en ruzie verdwijnen. Als een plant die door andere planten wordt verdreven.

Een goede koning,
Een betekenis die alleen zijn waarde vindt door vervulling.
Een betekenis die het volk geeft aan de voortdurende inzet van de koning.

Een goede koning.
Moge het volk tot goedheid komen.
Moge het volk in welvaart leven.
Moge het volk voorspoed kennen.

eenzijdige verrijking

De rand van de samenleving wordt gevormd door mensen die kritiek hebben op de mensen die in hoge posities geld verdienen en geen grens hebben in hun verrijking.
Mensen die minder hebben dan een gulden per week om van te leven. Mensen die geen huis hebben, elke dag bedorven voedsel eten.

Een land die eerlijk en rechtvaardig is zal een wet moeten bevatten die aan zulke praktijken een eind maakt.
Een wet die actief wordt wanneer een of meerdere leden van het volk zien dat er een situatie van zelfverrijking is.

Een onterechte vorm van zelfverrijking waardoor andere leden van het volk niet hun terechte plaats in de maatschappij hebben.

Een wet op onterechte zelfverrijking kan door ieder lid van het volk geactiveerd worden, waarop een selecte verkozen groep, kenbaar als jury,
moet beoordelen of het een strafbare situatie is. (rijkdom ten koste van vrede of welzijn van de bevolking of een deel ervan)

Deze beoordeling; kan diegene die het subject is verplichten een boete te betalen, of een deel van het vermogen af te dragen.
Als deze beoordeling resulteert in het oordeel dat het geen onterechte zelfverrijking is dan kan het subject zijn inkomen en of vermogen houden.

De boete of het afgedragen vermogen kan door de overheid gebruikt worden voor zaken die het volksbelang dienen.

Wet en plicht

In een land zoals tegenwoordig in het westen gebruikelijk is iedere inwoner volgens de wet vrij om een bepaalde vrijheid te hebben.
Een vrijheid om te werken, te leven, een mening te hebben.

Een land heeft wetgeving waaraan ieder behoort te gehoorzamen.
Maar als we letterlijk naar de wetgeving kijken heeft iedereen niet de plicht om zich aan die wet te houden.
Wetgeving die impliceert dat je je goed gedraagt.

Om wetgeving tot plicht te maken behoort ieder mens die in het land woont instemming te geven met de wetgeving.
Hierdoor verandert wet in plicht. Immers als er geen contract is, is men niet verplicht om die wet te volgen.

Iedere inwoner van een land zou rond 18 jaar of wanneer ze immigreren een wetgevingcontract moeten tekenen.
Waardoor ze zich verplichten om de wet te gehoorzamen.

Een wetgevings contract die duidelijk maakt wat de verboden en gunsten zijn.